ಎತ್ತರ

ನೀ ಬೆಳೆಯಬೇಕು ಎತ್ತರ ನಿನ್ನ ಎತ್ತರಕ್ಕಾದರೂ, ಶೂನ್ಯ ದಿಂದಾಚೆಗೆ! ಎತ್ತರಕ್ಕೆ, ಏರಿ, ಸುತ್ತ ನೀ ನೋಡು ಅಷ್ಟಿಷ್ಟು ಹಿತ ನಿನಗೂ, ನನಗೂ, ಅದಕಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಅವನಿರುವ ತಾಣ ಏಳೆತ್ತರಗಳ ಮೇಲೆ! ಹತ್ತುವ ಖುಷಿ, ಅದರ...