ಚಟ ಮತ್ತು ಚಟ್ಟ
‘ಟ’ ಒತ್ತಕ್ಷರದ ವಿಶೇಷ;
ಚಟ ಬದುಕಿರುವವನ ನಂಟು
ಚಟ್ಟ ಸತ್ತವನ ಗಂಟು!
*****

ಪಟ್ಟಾಭಿ ಎ ಕೆ
Latest posts by ಪಟ್ಟಾಭಿ ಎ ಕೆ (see all)