ಕತ್ತಲಿನಲ್ಲಿ
ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುವ
ನಾವು
ಬೆಳಕಿನಲಿ
ಅದೃಶರಾಗುತ್ತೇವೆ!
*****