ಮಾತ್ರೆ ಛಂದಸ್ಸಿನಲಿ
ಬಂಧಿಸಿದರೆ ಕವಿತೆಯಲ್ಲ
ಹೃದಯ ಹಾಡಿಕೊಂಡ
ಬರೆಯದೇ ಉಳಿದುದೆಲ್ಲಾ
ಭಾವ, ಭಾವಗೀತ, ಕಾವ್ಯ
*****

Latest posts by ಪರಿಮಳ ರಾವ್ ಜಿ ಆರ್‍ (see all)