“ಮನೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಿಟಕಿ ಇದೆ
ನಮಗೆ ಕಿಟಕಿ ಇಲ್ಲ”
“ನಮಗೂ ಕೂಡ ಕಿಟಕಿ ಇದೆ
ನಿನಗದು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ”

“ನಮಗೆ ಕಿಟಕಿ ಎಲ್ಲಿ ಇದೆ?”
“ಮನಸಿನಾಳದಲ್ಲಿ,
ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರದ ಹಾಗೆ
ಎದೆಯ ಗೂಡಿನಲ್ಲಿ”

“ಮನೆಗೆ ಕಿಟಕಿ ಯಾಕೆ ಬೇಕು”?
“ಗಾಳಿ ಬೆಳಕು ಬರಲು
ಕತ್ತಲೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಒಳಗೆ
ಒಳ್ಳೆ ಗಾಳಿ ತರಲು”

“ನಮಗೆ ಕಿಟಕಿ ಯಾಕೆ ಬೇಕು?”
“ಸ್ನೇಹ ಪ್ರೀತಿ ಬರಲು.
ಕೆಟ್ಟ ಆಸೆ ಸೇರಿ ಮನಸು
ಕೊಳೆಯದಂತೆ ಇರಲು”.
*****

ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಭಟ್ಟ ಎನ್ ಎಸ್
Latest posts by ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಭಟ್ಟ ಎನ್ ಎಸ್ (see all)