ಹುಡುಗಿರಯರ
ಅರ್ಧ ಆಯುಷ್ಯ
ಕನ್ನಡಿ ಮುಂದೆ
ಹುಡುಗರ
ಪೂರ್ತಿ ಆಯುಷ್ಯ
ಹುಡುಗಯರ ಹಿಂದೆ.
*****

ಪುಸ್ತಕ: ಮಿನುಗು ದೀಪ

.

 

Latest posts by ಪರಿಮಳ ರಾವ್ ಜಿ ಆರ್‍ (see all)