ಬಾಗಿದರೆ
ಬಾಳೆಗೊನೆಯಂತೆ
ಬಾಗಿ ಬಾಳಬೇಕು
ನಿಗಿದು ನಿಂತರೆ
ತೆಂಗಿನಂತೆ ಎತ್ತರದಿ
ಆಕಾಶ ಮುಟ್ಟಬೇಕು
ತೂಗಿದರೆ
ಹೂಗೊಂಚಲಂತೆ
ಗಾಳಿಯಲಿ ಗಂಧ
ತೂರಬೇಕು

****

ಪರಿಮಳ ರಾವ್ ಜಿ ಆರ್‍
Latest posts by ಪರಿಮಳ ರಾವ್ ಜಿ ಆರ್‍ (see all)