ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ
ಯು ಗಾದಿಯ ಮೇಲಿದ್ದರೆ
ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಾರ
ಜನ ವರ್ರಿ ಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ.
*****