ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ
ನಿಂತ ಮರದಲ್ಲಿ
ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಹೂವು
ನೆರಳ ಕಂಪಲ್ಲಿ
ನಿಂತಿರುವ
ಎದೆಯಲ್ಲಿ
ಸುಡಿತಿದೆ
ಅಗ್ನಿಕಾವು

****