ಅಕ್ಷರದ
ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಬೇಕು
ನಿಘಂಟು
ಭಾವಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಬೇಕು
ಹೃದಯದ
ಸಿರಿಗಂಟು!

****

 

ಪರಿಮಳ ರಾವ್ ಜಿ ಆರ್‍
Latest posts by ಪರಿಮಳ ರಾವ್ ಜಿ ಆರ್‍ (see all)