ರೊಟ್ಟಿ ಹಾಡುವುದು ತಪ್ಪಲ್ಲ
ಹಸಿವೆಗೆ ಅರ್ಥವಾಗದಂತೆ…..
ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸಲಾಗದಂತೆ
ಹಾಡುವುದು ತಪ್ಪು.
ಹಸಿವು ಅಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ
ಸೃಷ್ಟಿಗೊಂಡ ಆ ಕ್ಷಣದ ತಪ್ಪು.
*****