ಮಣೆ ಹಾಕಿದರೆ
ಮನ್ನಣೆ ಕೊಟ್ಟಂತೆ;
ಮನ್ನಣೆ ಕೊಟ್ಟರೆ
ಮಣೆ ಹಾಕಿದಂತೆ!
*****

ಪಟ್ಟಾಭಿ ಎ ಕೆ
Latest posts by ಪಟ್ಟಾಭಿ ಎ ಕೆ (see all)