ಕೋರ್‍ಟಿನಲ್ಲಿ ವಾದ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು.
ಲಾಯರ್ ೧: “ನೀನೊಬ್ಬ ಕತ್ತೆ”

ಲಾಯರ್ ೨: “ನೀನು ನಾಯಿ”

ಆಗ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಹೇಳಿದರು.

“ವಕೀಲರ ಪರಸ್ಪರ ಪರಿಚಯವು ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ವಾದ ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದು.”
*****

ತೈರೊಳ್ಳಿ ಮಂಜುನಾಥ ಉಡುಪ
Latest posts by ತೈರೊಳ್ಳಿ ಮಂಜುನಾಥ ಉಡುಪ (see all)