ಕಾಲನಿಗೆ ಕಾಲಿಲ್ಲ
ಕೂಡಲಿಕ್ಕೆ
ಅದಕೆ ಹಾರುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ
ಕೊಡಲಿ ಹೊತ್ತು

*****