ಕಾಲನಿಗೆ ಕಾಲಿಲ್ಲ
ಕೂಡಲಿಕ್ಕೆ
ಅದಕೆ ಹಾರುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ
ಕೊಡಲಿ ಹೊತ್ತು

*****

ಪರಿಮಳ ರಾವ್ ಜಿ ಆರ್‍

Latest posts by ಪರಿಮಳ ರಾವ್ ಜಿ ಆರ್‍ (see all)