ಶ್ರೀಸಾಮಾನ್ಯನ
ಬೆವರು
ದೇಶವ ತೊಳೆದೀತು
ಧನಮಾನ್ಯನ
ಪೊಗರು
ದೇಶವ ಕೊಂದೀತು

*****

ಪರಿಮಳ ರಾವ್ ಜಿ ಆರ್‍
Latest posts by ಪರಿಮಳ ರಾವ್ ಜಿ ಆರ್‍ (see all)