ಅಕ್ಷರಗಳ
ನಡುವೆ
ಭಾವದ
ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ
ಜೀವಕ್ಕೆ
ನೇಹದ
ನೆಂಟಸ್ಥಿಕೆ

*****

ಪರಿಮಳ ರಾವ್ ಜಿ ಆರ್‍
Latest posts by ಪರಿಮಳ ರಾವ್ ಜಿ ಆರ್‍ (see all)