ಕಟುಕನ ಕೈಗೆ
ಬೇಕು ಕತ್ರಿ;
ಚುಟುಕು ಕೇಳುವ
ಕವಿಗಳಿಗೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ
ಬೇಕು ಹತ್ತಿ!
*****

ಪಟ್ಟಾಭಿ ಎ ಕೆ
Latest posts by ಪಟ್ಟಾಭಿ ಎ ಕೆ (see all)