ಅವರು ಬದುಕಿರುವಷ್ಟು ಕಾಲಕೂ
ಮನುಷ್ಯರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ
ಸಾಯುವ ಮುನ್ನ
ಮನೆಯವರ ಕೈಲಿ
ಹೆಣನೋಡ ಬರಲರ್ಹರ
ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಅನರ್ಹರ ಯಾದಿ
ಕೆಲವರು ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯರು
ಸತ್ತ ದಿನವೂ ಮನುಷ್ಯರಾಗಲಿಲ್ಲ.

*****