ಅವ್ವಾ… ಅವ್ವಾ… ಹೇಳು
ದೇವದಾಸಿ ಅಂದರೇನು
ನಿನಗೇಕೆ… ಅನ್ನುವರು
ದೇವರ… ದಾಸಿ

ನಿನ್ನ ಹಾಗೆಯೇ…
ಇರುವ ನೆರೆಮನೆಯ
ಸೀನು… ಶೇಖರನ…
ಅವ್ವಂದಿರಿಗೇಕೆ…
ಅನ್ನುವುದಿಲ್ಲ… ದೇವದಾಸಿ

ಬೇಡವೆಂದನೆ…
ಆ ದೇವರು…
ಅವರಿಗೆಲ್ಲಾ, ಇಲ್ಲಾ…
ಅವರೆ ಒಲ್ಲೆಂದರೆ
ದೇವದಾಸಿ…

ನೀನೇಕೆ… ದೇವದಾಸಿ?
ಬೇಡವೆಂದಿದ್ದರೆ….
ನೀ ಬರಿ ನನ್ನವ್ವ ಆಗಿದ್ದಿ
ಅವರ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತಿದ್ದಿ

ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ದೇವರು
ನಮ್ಮೂರಿನ ಪೂಜಾರಿ…
ಗೌಡ-ಕುಲಕರ್ಣಿಗಳವರ
ಮಗಳು-ಮಡದಿಯರನ್ನು
ಮಾಡ್ಯಾನು ದೇವರದಾಸಿ

ನೀನಾಗ… ಅವರಂತೆ
ಮನೆ ಒಡತಿ…
ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಿಯಾಗಿಹ
ಪ್ರೀತಿ-ವಾತ್ಸಲ್ಯದ…
ನನ್ನವ್ವ-ನೀನಲ್ಲವೇ.

*****