ಹೇರ್‍ ಪಿನ, ಕ್ಲಿಪ್, ಮನೆಕೀಲಿಕೈ
ವಾಚ್, ಪೆನ್, ಪುಸ್ತಕಗಳ
ಪಿಸ್ತೋಲ್, ಬ್ಯಾಟರಿ, ಆಭರಣ, ಚಾಕ್ಲೆಟ್‌ಗಳ –
ಮಿನಿ ಲಾಕರ್‍ ನನ್ನ ತಲೆದಿಂಬು.
*****

ಲತಾ ಗುತ್ತಿ
Latest posts by ಲತಾ ಗುತ್ತಿ (see all)