ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ
ಮಳೆಹೊಡೆದು
ಕಿಡಕಿ ಬಾಗಿಲು ಛಾವಣಿ
ತೊಳದಂತಾಯಿತು –
*****

ಲತಾ ಗುತ್ತಿ
Latest posts by ಲತಾ ಗುತ್ತಿ (see all)