ಐಸುರ ಮೋರುಮ ಎರಡು ಮಾತಾಡಿ             || ಪ ||

ಈಶಾಡಿ ಕರ್ಬಲದ್ಹೊಳಿಯೊಳು ಉಕ್ಕುತ
ನಾಶವಾದಿತು ಧಾಮಶಪುರ ನೋಡಿ                ||೧ ||

ಕಾಳಗದೊಳು ವಿಧಿ ಕಟಗಿ ಮಾರುತಲಿ
ಬಾಳ ವಿಲಾಸದಿ ಆಶಪತ್ತಿ ಬೇಡುತ
ತಾಳಲಾರದೆ ಹೋಗಿ ತವಕದಿ ಕೂಡಿ               || ೨ ||

ಶಿಶುನಾಳಧೀಶ ಸದ್ಗುರುನಾಥ ಜೋಡಿ
ದಶದಿನದಿ ದೆಸೆದೆಸೆಗೆ ಅಲಾವಿನಾಡುತ
ಕಸರಿದ್ದ ಕಾಸರಕಮಲ ಹಾರ್ಯಾಡಿ                || ೩ ||
*****