ಕಂಡು ಕೇಳರಿಯದ ಇಂಥ
ಪ್ರಳಯಾಂತಕ ಅನಾಹುತ ಮಾಡಿದ
ಈ ಬದ್ನಾಮಿಗೆ ಯಾವ ಆಸಾಮಿ ಇಟ್ಟನೋ
ಸ್ವಾಮಿ ಇನ್ನೊಂದು
ಅಪ್ಯಾಯಮಾನ ಹೆಸರು ಸುನಾಮಿ.
*****

ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕೆ ಎಚ್
Latest posts by ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕೆ ಎಚ್ (see all)