ಗಳಿಗೆಬಟ್ಟಲ ತಿರುವುಗಳಲ್ಲಿ – ೩೦

ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ಮಿಟುಕಿಸಿದಂತೆ, ಕಾಣಲಾಗದ ಹಸಿವಿನ ಒಡಲಾಳದಲ್ಲಿ ರೊಟ್ಟಿಗೊಂದು ಪುಟ್ಟ ಘನವಾದ ಸ್ಥಾನವಿದೆಯಂತೆ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ನೋಡಲಾಗದ ಸತ್ಯ ಇದ್ದರೂ ಇರದಂತೆ.

ಬಯಲ ಬದುಕು ಮತ್ತೆ ಬಯಲಾಯಿತು

ಮಳೆಗೂ ಇಳೆಗೂ ಜಗಳ ಅದಕಾಗಿ ಬಲಿಯೂ ನಡೆದು ಹೋಯಿತು *** ನದಿಗೂ ಕ್ರೌರ್ಯ ಇದೆ ದಡದಲ್ಲಿನ ಬದುಕು ಸ್ಮಶಾನವಾಗಿದೆ *** ಭೂಮಿತಾಯಿ ಮೇಲೆ ಮುಗಿಲ ಮಗಳ ಮುನಿಸು ನದಿ ಪ್ರವಾಹವಾಗಿ ಬಯಲ ಬದುಕು ಮತ್ತೆ...