ಗೀತಾಚಾರ್‍ಯ

ಅರ್‍ಜುನನ ಹೃದಯದಲಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಿದ ದೇವ ಪರ್ಜನ್ಯನೊಲು ಆತ್ಮ ಸುಜ್ಞಾನಗಳ ತಿಳಿವ ನಿರ್ಜೀವರಾದೆಮಗೆ ಧಾರೆಯೆರೆದೀ ಜಳವ ವರ್ಜಿಸಿದೆ ಬೋಧಿಸುತ ನಿನ್ನ ವಚನಾಮೃತವ. ಸೌಜನ್ಯ ಬೆಳೆ ಬಿತ್ತಿ ಬೆಳೆದೇರಿ ಪೂಫಲವ ನಾರ್ಜಿಸಿದೆವಾವಿಂದು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯಿಂದೋಲವ ಪೂಜ್ಯಮಾದುದು ಸವಿದು...

ದರ್‍ಶನ

ಶ್ರೀರಾಮ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕದಲಿ ಒಲಿಯುತ್ತ ಜಾನಕಿಯು ರಘುವರನ ಸಂಜ್ಞೆಯರಿತು. ಹನುಮಂತನಿಂದಾಯ್ತು ರಾಮದರ್ಶನಮೆಂದು ನವರತ್ನಹಾರಮಂ ಕೊರಳಿಗಿತ್ತು ಸಿಂಗರಿಸೆ ಹೊಳೆ ಹೊಳೆದ ದೇದೀಪ್ಯಮಾನದಲಿ ರಾಮರತ್ನವ ಧರಿಸಿ ನುಡಿಯ ಮರೆತು. ಒಂದೊಂದೆ ರತ್ನಮಂ ಪರಿಕಿಸುತ ಕಡಿಯುತ್ತ ಪುಡಿಗೈಯುತುಗುಳಿದಂ ರುಚಿಯನರಿತು. ಆ...

ನೇಗಿಲು

ನೆಲದ ರಸವನ ಹಿಂಡಿ ನೇಗಿಲಿನ ಮೊನೆಯಿಂದ ಅನ್ನಮಂ ಪಡಯುವರು ಮಣ್ಣಿನಿಂದ- ಜೋಡೆತ್ತುಗಳ ಕಟ್ಟಿ ಜೀವದೆಳೆಗಳ ತಂದು ಲೋಕಮಂ ಸಲಹುವುದು ಮೋದದಿಂದ- ಕೆರೆದೆಳೆದು ಸಾರಮಂ ಸಾಲಿನಲಿ ನಿಲಿಸುವುದು ಹಸನೆಸಗಿ ಸವಿಯೂಡಿ ಸುಲಭದಿಂದ- ತೆರೆದು ಬೇರಿಗೆ ದಾರಿ...

ಏಕನಾದ

ಕೇಳುತ್ತಿರುವುದೊಂದು ದನಿಯು ಏಕನಾದದಿಂದ ನುಡಿಯು ನೇತಿ ನೇತಿ ಎಂಬ ನಿಗಮ ನೀತಿ ಕೇಳುತಿರುವದಮ್ಮ ಮಿಡಿವುದೇಕೊ ಏಕನಾದ ನುಡಿವುದೇನೊ ಹಲವು ವಾದ. ಒಂದು ತಂತಿಯಿಂದ ಹಲವು ನಾದವೊಡೆದು ರಾಗರಸವು ಹಳೆಯದನ್ನು ಹೊಸದು ಮಾಡಿ ಹೂಸದ ಹಳಯದಾಗಿ...

ಬೃಂದಾವನ

ಗೋಪಿಯರೊಡನಾ ಬೃಂದಾವನದಲಿ ಲೀಲಾ ನಾಟಕವಾಡಿದ ನಲಿದು ಬೃಂದಾವನವೇ ಕೃಷ್ಣನ ಬಾಲ್ಯದ ತವರೂರಾಯಿತು ಜಸವನು ಮೆರೆದು. ಹಿರಿಯರು ಬಂದರು ಹಿರಿತನ ಮರೆದು ಎಳೆಯರು ಕುಣಿದರು ಕೃಷ್ಣನ ಕರೆದು ತರುಣಿಯರೆಲ್ಲರು ಮೋಹವ ತೊರೆದು ಕೊಳಲಿನ ಕೃಷ್ಣನ ರೂಪವ...