Simpi Linganna. article

#ಇತರೆ

ಅಭಯ ಮಂಗಲ

0
ಸಿಂಪಿ ಲಿಂಗಣ್ಣ
Latest posts by ಸಿಂಪಿ ಲಿಂಗಣ್ಣ (see all)

ಜೀವಜಂಗುಳಿಯು ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿನವರೆಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೇಳಿಕೊಂಡು, ಸೈವೆರದಾಗಿ ಸಂಗಮಶರಣನನ್ನು, ಮಹಾಜನನಿಯನ್ನೂ ಕಣ್ತುಂಬ ಮನ ತುಂಬ ನೋಡಿ ನೋಡಿ, ” ಧನ್ಯ! ಧನ್ಯ!! ” ಎಂದು ಉದ್ಗರಿಸಿತು. ತಾನು ಕೇಳಿದ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೊ೦ದನ್ನು ನೆನೆಯುತ್ತ ಕ್ಷಣಹೊತ್ತು ಮೆಲಕುಹಾಕಿತು. ಎಲ್ಲರೂ ಅಂತರ್ಮುಖರಾದರು. ಎಲ್ಲವೂ ನಿಸ್ತಬ್ಧವಾಯಿತು ಮಹಾ ಮೌನವೊಂದು ತಾನೇ ತಾವಾಗಿ ನಿಂತಿತು. ನಿಶ್ಶಬ್ಬವೇ ಆ ಮಹಾ ಮೌನದ ವಾಣಿಯಾಯಿತು. […]

#ಇತರೆ

ಚತುರ್ಯುಗಗಳು

0
ಸಿಂಪಿ ಲಿಂಗಣ್ಣ
Latest posts by ಸಿಂಪಿ ಲಿಂಗಣ್ಣ (see all)

“ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸುವದಕ್ಕೇ ಜೀವಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಭಾರ ತಾಳಲಾರದೆ ಬಾಗಿ, ಬಸವಳಿದು ಏದುತ್ತಿರುವಾಗ ನಿಚ್ಚಶಿವರಾತ್ರಿಯಂಥ ಉಚ್ಚ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕೈಯೊಡ್ಡುವದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ  ಸಾಧ್ಯವೇ? ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯರ ತುತ್ತಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯರು ಆಶಿಸುವದು ಸಹ ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದವೇ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೀವನವೇ ಉಂಬಳಿಯಾಗಿ ದೊರತಿರುವದು. ಅದನ್ನು ಹಿಡಿಯುವದೇ ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವಾಗ ಬಿಡುವುದಂತೂ ತೀರ ಅಸಾಧ್ಯದ ಮಾತಾಗಿರುವದು. ಆ ದಾರಿಯೇ ನಮಗಾಗಿ […]

#ಇತರೆ

ದಿವ್ಯೋಪಕರಣ

0
ಸಿಂಪಿ ಲಿಂಗಣ್ಣ
Latest posts by ಸಿಂಪಿ ಲಿಂಗಣ್ಣ (see all)

“ಜಗಜ್ಜನನಿಯು, ಭಕ್ತಿಯ ಪರಮಾವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ಮಾನವನು ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯೋಪಕರಣವಾಗಿ ಬಿಡುವ ಅಂತಿಮ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರು. ಆ ವಿಷಯವು ಅತ್ಯಂತ ಆಕರ್ಷಕವೂ ಕುತೂಹಲಜನಕವೂ ಆಗಿರುವದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಸಾದ್ಯಂತವಾಗಿ ತಿಳಕೊಳ್ಳುವ ಬಯಕೆಯುಂಟಾಗುವದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವೇ ಆಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಶ್ರುತಪಡಿಸಿ, ನಮ್ಮಾಶೆಯನ್ನು ತಣಿಸುವಿರೆಂದು ಆಶಿಸುತ್ತೇನೆ ” ಎಂದು ಜೀವಜಂಗುಳಿಯು ಅತಿಶಯವಾಗಿ ಆತುರಪಟ್ಟತು. ಆಗ ಸಂಗನುಶರಣನು ಯೋಗಸ್ಥನಾಗಿ ತನ್ನ ಅಮೋಘವಾದ ವಾಣಿಯನ್ನು ಬಿತ್ತರಿಸಿದ್ದು […]

#ಇತರೆ

ನಿಚ್ಚ ಶಿವರಾತ್ರಿ

0
ಸಿಂಪಿ ಲಿಂಗಣ್ಣ
Latest posts by ಸಿಂಪಿ ಲಿಂಗಣ್ಣ (see all)

ನಿತ್ಯಜೀವನದ ಸಾಮಾನ್ಯಸಾಗಾಟದ ಬೇಸರಿಕೆಯನ್ನು ಕಳೆಯುವದಕ್ಕೆ ಆಗಾಗ ಹಬ್ಬ-ಹುಣ್ಣಿವೆಗಳೂ, ಉತ್ಸವಾಮೋದಗಳೂ ಬರುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅವುಗಳಿಂದ ಬೇಸರ ಕಳೆಯವದೆಂದು ನಮಗೆ ತೋರುವದಿಲ್ಲ. ಹಬ್ಬದ ಉಬ್ಬು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬರಲಾರದು. ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಹಬ್ಬ ಸಹ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ನಿತ್ಯಜೀವನಕ್ಕಿಂತ ಜಡವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತಿರುವದುಂಟು. ಅಂಥ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ದಿನಗಳೇ ವಿಶೇಷ ದಿನಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೇಸರದ ದಿನವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುವವು. ನಮಗೆ ನಿತ್ಯಜೀವನವು ಹಬ್ಬವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿ, […]

#ಇತರೆ

ಪರಮೇಚ್ಛೆ

0
ಸಿಂಪಿ ಲಿಂಗಣ್ಣ
Latest posts by ಸಿಂಪಿ ಲಿಂಗಣ್ಣ (see all)

” ಮಾನವೇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ಪರಮೇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವದೆಂದರೇನು ? ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಬಗೆ ಯಾವುದು? ಪರಮೇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ಎಡರುಗಳು ಯಾವವು? ಆ ಎಡರುಗಳನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಿದರೆ ಆಗುವ ಸುಗಮದಾರಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು ?- ಈ ಮೊದಲಾದ ತೊಡಕುಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರೆಯುವಂತೆ ವಿಂಗಡಿಸಿ ವಿವರಿಸಬೇಕೆಂದು ಜೀವಜಂಗುಳಿಯು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಂಜಲತೆಯಿಂದ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿತು. ಸಂಗನುಶರಣನು ತನ್ನ ಅಂತಃಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಳವಟ್ಟ ಆಮೃತವಾಣಿಯನ್ನು ಹರಿಯಿಸಿಬಿಟ್ಟರುವ ರೀತಿಯೇನಂದರೆ- “ಮಾನವೇಚ್ಛೆಯೆಂದರೆ […]

#ಇತರೆ

ಸಹನೆ

0
ಸಿಂಪಿ ಲಿಂಗಣ್ಣ
Latest posts by ಸಿಂಪಿ ಲಿಂಗಣ್ಣ (see all)

” ಜಗತ್ತಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ  ನುಗ್ಗಾಟ-ಜಗ್ಗಾಟಗಳು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿವೆಯೆಂದೂ, ತೂರಾಟ-ಹೋರಾಟಗಳು ತಪ್ಪಲಾರವೆಂದೂ  ತಿಳಿಯಿತು. ಮೇಲಾಟವಿಲ್ಲದೆ  ಜೀವ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವದೇ ಕಠಿಣವೆಂದೂ  ಮನವರಿಕೆಯಾಯಿತು. ಮಥನವಿಲ್ಲದೆ ಯಾವ  ನಿಷ್ಟತ್ತಿಯೂ  ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ವಿರೋಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೊಡನೆ ಕಾದಾಡುವಾಗ ಸಹನೆ ಅದೆಷ್ಟಿದ್ದರೂ ಕಡಿಮೆಯೆಂದೇ ಎಣಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಸಹನೆಯ ನೆಲೆ-ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳದೆ ಗತ್ಯಂತರವಿಲ್ಲವೆಂಬ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವೆವು. ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ನಿಚ್ಚಳವಾಗಿ ವಿವರಿಸಬೇಕೆಂದು ಬಿನ್ನಯಿಸುತ್ತೇನೆ” ಎಂದು ಜೀವಜಂಗುಳಿಯು […]

#ಇತರೆ

ಪ್ರಗತಿ

0
ಸಿಂಪಿ ಲಿಂಗಣ್ಣ
Latest posts by ಸಿಂಪಿ ಲಿಂಗಣ್ಣ (see all)

” ಮನುಷ್ಯನು ಹುಟ್ಟಬಂದ ಬಳಿಕ ತನ್ನ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗನುಸಾರನಾಗಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವನು. ಒಲವಿನ ಉದ್ಯೋಗ ಕೈಕೊಳ್ಳುವನು. ಆತನು ಶಿಲ್ಪಿಯಾಗಬಲ್ಲನು; ಕವಿಯಾಗಬಲ್ಲನು; ವ್ಯಾಪಾರಿಯಾಗಬಲ್ಲನು; ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಯಿಸಬಲ್ಲನು. ಆದರ ಅದರಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನು ಪ್ರಗತಿ ಹೊಂದಿದನೆಂದು ಭಾವಿಸುವುದು ಏತರ ಲಿಂದ? ಪ್ರಗತಿಯೆಂದು ಏತಕ್ಕೆ ಅನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ? ನಿಜವಾದ ಪ್ರಗತಿಯ ದಾರಿಯಾವುದು-? ಈ ಎಲ್ಲ ತೊಡಕುಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿಕೊಟ್ಟರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತದೆ” ಎಂದು ಜೀವಜ೦ಗುಳಿಯು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿತು. […]

#ಇತರೆ

ಗಂಡು- ಹೆಣ್ಣು

0
ಸಿಂಪಿ ಲಿಂಗಣ್ಣ
Latest posts by ಸಿಂಪಿ ಲಿಂಗಣ್ಣ (see all)

“ಹೆಣ್ಣು ಹೊನ್ನು ಮಣ್ಣುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯೆಂದು ಹಿರಿಯರು ಹೇಳಿದ್ದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಾಯೆಯೆಂದು ಬಹುಶಃ ಗಂಡಿಗೆ ಹೇಳಿದಂತಿದೆ. ಆದರೆ  ಗಂಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಥ, ಎಚ್ಚರಿಕೆಯೇನೂ ಬೇಡವೆ? ಆದಕಾರಣ ಗಂಡು-ಹೆಣ್ಣುಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಂಬಂಧಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇವೆ” ಎನ್ನುವ ಬಿನ್ನಹವು ಸಂಗನುಶರಣನ   ಮುಂದೆ ಇಡಲಾಯಿತು. ಸಂಗನುಶರಣನು   ತಾನು  ವಿವರಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಯಾವ […]

#ಇತರೆ

ಅನಿಷ್ಟದೊಡನೆ

0
ಸಿಂಪಿ ಲಿಂಗಣ್ಣ
Latest posts by ಸಿಂಪಿ ಲಿಂಗಣ್ಣ (see all)

“ಬಾಳಿನುದ್ದಕ್ಕೂ ಅನಿಷ್ಟ, ಕುತ್ತು, ಸಂಕಟ, ಎಡರು, ಅಡೆ-ತಡೆ ಇವುಗಳೊಡನೆ ಒಂದೇಸಮನೇ ಹೋರಾಟ ನಡೆದಿರುತ್ತದೆ. ಅನಿಷ್ಟವಿಲ್ಲದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಗಳಿಗೆ ಬೇಡ, ಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲವೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷವಾದರೂ ದೊರೆತೀತೇ ಎನ್ನುವುದು ಸಹ ಸಂಶಯಾಸ್ಪದವೇ ಆಗಿದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಅನಿಷ್ಟದೊಡನೆ ನಡೆಯುವ ಈ ಹೋರಾಟವು ಅನಿವಾರ್ಯವೇ? ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೇ? ಸಾಧ್ಯವಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ದಾರಿಯೇನು?–ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳಿಪಡಿಸಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ವಸಂದೇಹಗಳನ್ನು […]

#ಇತರೆ

ಶಕುನ-ಭವಿಷ್ಯ

0
ಸಿಂಪಿ ಲಿಂಗಣ್ಣ
Latest posts by ಸಿಂಪಿ ಲಿಂಗಣ್ಣ (see all)

“ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಕೆ೮ಸಕ್ಕೆ ಗೆಲವುಂಟಾಗಬೇಕೆಂದೂ, ನಾಳೆಯಾದರೂ ಸುಖಸೌಲಭ್ಯಗಳುಂಟಾಗಬೇಕೆಂದೂ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಿಂದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನರಿಯದ ಕುತೂಹಲವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿಡಿದ ಕೆಲಸವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವಂತೆ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಕೇಳುವದೂ ಶಕುನ ನೋಡುವದೂ ಅವಕ್ಯವೆನಿಸುತ್ತದೆ. ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆಕಟ್ಟುವದೂ ಅಂಥದೊಂದು ದಾರಿ. ಆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಶಕುನ ಭವಿಷ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಅದೆಷ್ಟು ನಂಬಿಗೆಯಿಟ್ಟು ಸಾಗಬೇಕೆಂಬದನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅದು ಶುಭದಾಯಕವಾಗುವ ರೀತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡಬೇಕು” ಎಂಬ ಬಿನ್ನಹದ ಮೇರೆಗೆ ಸಂಗಮ-ಶರಣನು ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದು  […]