ಆಹಾ ಅಮೃತ ಸಮಯ ಸುಮಧುರ

ಅಹಾ ಅಮೃತ ಸಮಯ ಸುಮಧುರ ವಿಮಲ ಮಿಲನಕೆ ಅನುಪಮ ದೇವ ಮಿಲನಕೆ ಮೂಲ ವತನಕೆ ಉತ್ತಮೋತ್ತಮ ಸಂಭ್ರಮ ಗಗನ ಸೂರ್‍ಯರು ಮುಗಿಲ ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆವ ಮುನ್ನವೆ ಏಳುವ ಜ್ಞಾನ ಸೂರ್‍ಯನು ವತನ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆವ...

ಬ್ರಹ್ಮ ಮಾನಸ ಸರೋವರದಲಿ

ಬ್ರಹ್ಮಮಾನಸ ಸರೋವರದಲಿ ನಾವು ತೇಲುವ ಚಲುವರು ವಿಮಲ ಮಾನಸ ಕಮಲ ವನದಲಿ ನಾವು ನವಯುಗ ರಾಜರು ಉಸಿರು ಉಸಿರಲಿ ಶಿವನ ಹೆಸರನು ಬರೆದ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು ಲಕುಮಿ ನಾರಾಯಣರು ನಾವೇ ದೇವ ಯುಗದಾ ಪೂಜ್ಯರು ನಾವು...

ಬೆಳಗು ಬೆಳಗಲಿ ಹೂವು ಅರಳಲಿ

ಬೆಳಗು ಬೆಳಗಲಿ ಹೂವು ಅರಳಲಿ ಆತ್ಮ ಪಕ್ಷಿಯು ಹಾರಲಿ ಸತ್ಯ ಗಾಳಿ ಬೀಸಲಿ ವಿಶ್ವ ಗಾನವ ಹಾಡಲಿ ಜಡವು ಜಾರಲಿ ಹಗುರವಾಗಲಿ ಬೆಳಕು ಮಾತ್ರವೆ ಉಳಿಯಲಿ ಮಿಂಚು ಮಿನುಗಲಿ ಶಕ್ತಿ ಸುರಿಯಲಿ ಯುಗದ ಬಾಗಿಲು...

ಏಳು ಯುವಕಾ ಸಾಕು ತವಕಾ

ಏಳು ಯುವಕಾ ಸಾಕು ತವಕಾ ವಿಶ್ವ ನಿನ್ನನು ಕೂಗಿದೆ ಏಳು ಏಳೈ ಕೂಗು ಕೇಳೈ ಭೂಮಿ ನಿನ್ನನು ಬೇಡಿದೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಾವು ನೋವು ಕತ್ತಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮವ ಸುರಿಯುವೆ ಎಲ್ಲಿ ವಂಚನೆ ಸಂಚು ಯಾಚನೆ...

ನಗುವ ಗಗನವೆ ಮುಗಿಲ ಮೇಘವೆ

ನಗುವ ಗಗನವೆ ಮುಗಿಲ ಮೇಘವೆ ಯಾಕೆ ನನ್ನನು ಕೂಗುವೆ ಮುಗಿಲ ನೀರಿನ ಮುತ್ತು ತೂರುತ ಯಾಕೆ ನನ್ನನು ಕಾಡುವೆ ಗಟ್ಟಿ ಹುಡುಗನು ಗುಟ್ಟು ಒಡೆದನೆ ನನ್ನ ಸೀರೆಯ ಸೆಳೆದನೆ ಅಂತರಾತ್ಮದ ಗಿಡದ ಮಂಗನು ಅಂಗುಲಾಗವ...

ಪರಮ ಪರಮಾನಂದ ಪರಿಮಳ

ಪರಮ ಪರಮಾನಂದ ಪರಿಮಳ ಲಕ್ಷ ಪಕ್ಷಿಯ ನಗಿಸಿದೆ ಅಂತರಂಗದಿ ವಿಶ್ವರಂಗದ ರಂಗವಲ್ಲಿಯ ಬರೆದಿದೆ ನಗೆ ವಿಮಾನದ ಗಗನ ತುಂಬಿದೆ ಮುಗಿಲು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಸುರಿದಿದೆ ದೂರ ಬೆಟ್ಟದ ಶಿಖರ ಕನ್ನಡಿ ಪ್ರೇಮ ಕರ್‍ಪುರ ಬೆಳಗಿದೆ ತಾಯ...

ಆತ್ಮ ಹೂಗಳು ಅರಳಿವೆ

ರಂಗು ರಂಗಿನ ನೂರು ಗಂಧದ ಆತ್ಮ ಹೂಗಳು ಅರಳಿವೆ ಚಂಗುಲಾಬಿಯು ದುಂಡುಮಲ್ಲಿಗೆ ಕೆಂಡಸಂಪಿಗೆ ನಗುತಿವೆ ಯುಗದ ಮೇಲೆ ಯುಗವು ಬಂದಿತು ಹೆಗಲು ಏರಿತು ಕಾಲವು ಕಲ್ಪ ಕಾಲಕೆ ಪುಷ್ಪತಲ್ಪವು ತೂಗುಮಂಚವ ತೂಗಿತು ಗಂಧ ಪರಿಮಳ...

ಆರತಿಯನೆತ್ತೀರೆ ಗಿಣಿನತ್ತು ಗರತೇರೆ

ಆರತಿಯನೆತ್ತೀರೆ ಗಿಣಿನತ್ತು ಗರತೇರೆ ಸಿದ್ಧಗುರು ಸಿದ್ಧನಿಗೆ ಶುಭವೆನ್ನಿರೆ ಕಣ್ಣು ಕರಪುರ ದೀಪ ಮನವು ತುಪ್ಪದ ದೀಪ ಗಾನಗಂಗಾಧರಗೆ ಜಯವೆನ್ನಿರೆ ಹಸನಾಗಿ ಬನ್ನೀರೆ ಹೊಸಹೂವು ತನ್ನೀರೆ ಆರು ಚಕ್ರದ ಕಮಲ ಶುಭವೆನ್ನಿರೆ ನೀತಿ ನಿಜಗುಣ ಗೆಜ್ಜೆ...

ಗಗನದಂಗಳ ಹಾರು ಹಕ್ಕಿಯೆ

ಗಗನದಂಗಳ ಹಾರು ಹಕ್ಕಿಯೆ ಯಾವ ಜಾತಿಯು ನಿನ್ನದು ಶಾಂತ ಶೀತಲ ಮಧುರ ಗಾಳಿಯೆ ಯಾವ ದೇಶಾ ನಿನ್ನದು ಮನುಜ ಮನುಜನ ಜಡಿದು ಒಡೆದನು ಮನುಜ ದನುಜಾ ಅದನೆ ಆತ್ಮ ಧರ್ಮಾ ವಿಶ್ವ ಧರ್ಮಾ ಮರೆತು...

ನಾವು ಗೆಳೆಯರು ಹೂವು ಹಣ್ಣಿಗೆ

ನಾವು ಗೆಳೆಯರು ಹೂವು ಹಣ್ಣಿಗೆ ಚಿಗುರು ಕಾಯಿಗೆ ಚಲುವಿಗೆ ನಾವು ಹೊಸಯುಗ ನಗೆಯ ಹುಡುಗರು ಕಲ್ಲು ಮುಳ್ಳಿಗೆ ಕಾಡಿಗೆ ಗಿಡದ ಹಕ್ಕಿಯ ಕಂಠ ಕಂಠಕೆ ಸಿಹಿಯ ಸಕ್ಕರೆ ಹಂಚುವಾ ಮುಗಿಲ ಗಲ್ಲಕೆ ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಿಸಿ...