ಜಿಯಾಗ್ರಫಿ
ಭಯಾಗ್ರಫಿ
ಓದಿದ್ದೇನೆ;
ಯಾವುದೀ
ವಯಾಗ್ರಫೀ!
*****

ಪಟ್ಟಾಭಿ ಎ ಕೆ

Latest posts by ಪಟ್ಟಾಭಿ ಎ ಕೆ (see all)