ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂ
ಹೂಂ ಎನ್ನೆ ಮುಕ್ತಕ
ತಾಯಿನುಡಿ
ಪರಮ ಹಿತವಚನ
ಮಕ್ಕಳ ನಗೆ
ಹನಿಗವನ ಚುಟುಕ
ನೀತಿ ನಿಯಮ
ಚಿಂತಾಮಣಿ
ಸೋಮೇಶ್ವರ ಶತಕ!
*****