ಮೆಂವ್ ಮೆಂವ್ ಬಿಸ್ ಬಿಸ್ ಮೆಂವ್ ಮೆಂವ್ ||ಪ||

ಅಡಗಿಯ ಮನೆಯೊಳು ಬಡಬಡ ಬರುವದು
ಕೊಡ ಹಾಲನು ಕುಡಿದು ಗಡಗಿಯ ಒಡೆವುದು ||೧||

ಕೋಣೆಯ ಮೂಲೆಯೊಳು ಹಾಲಿನ ಸ್ವಾರಿಯೊಳು
ಹಾಲಿನ ಕೆನೆಯನು ಕಾಲಿಲೆ ತೆಗೆವಂಥ ||೨||

ಮೀಸಲಹಾಲಿದು ಶಿಶುನಾಳಧೀಶನ
ವಸುಧಿಪಾಲ ಗುರುಗೋವಿಂದಗ ಸಲ್ಲಲಿ ||೩||

*****