ಪ್ರಕೃತಿ ನೀನು ಬರೆದ ಕಾವ್ಯ
ಹಾಡುತಿಹುದು ಕೂಜನ (ಕೋಗಿಲೆ)
ಅರ್ಥಸುಳಿಗಳ ಸೆಳವಿನಾಚೆ
`ಕೇಳುವಂತೆ, ಜನಮನ
ಕಣ್ಣ ತೀಡೋ ಹಸಿರಸಿರ
ಸಾಲ ಸಾಲಿನಕ್ಕರೆಯಕ್ಕರ
ಭಾವವರಳಿ ನಲಿದು ನಲಿವ
ರಾಗಮಾಲಿಕೆ ನೂಪುರ

ವಿಶ್ವ ಸಿಂಧುವು ವಿಶ್ವ ಬಿಂದುವು
ಗೀತವಾಗಿ ಹೊಮ್ಮಿದೆ
ಬಿನದ ಬನದ ಬಾನ ಬಳಗವು
ಶ್ರೋತೃವಾಗಿ ಬಾಗಿದೆ

*****

 

ಗಿರಿಜಾಪತಿ ಎಂ ಎನ್
Latest posts by ಗಿರಿಜಾಪತಿ ಎಂ ಎನ್ (see all)