ಜೈ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನುಜಾತೆ
ಜಯಹೇ ಸೈಬರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ
ಸೈಬರ್‍ ಶಕೆಯು ಭವ್ಯತೆ ನೋಡು
ಮೌನದಿ ಉರುಳುವ ಮೌಸಿನ ಬೀಡು
ಜೈ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನುಜಾತೆ
ಜಯಹೇ ಸೈಬರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ

*****

ಪರಿಮಳ ರಾವ್ ಜಿ ಆರ್‍
Latest posts by ಪರಿಮಳ ರಾವ್ ಜಿ ಆರ್‍ (see all)