ಹತ್ತಾವತಾರ
ಮಗಳ ಹೆತ್ತಾವತಾರ
ಮಾವನ ಅವತಾರ!
*****

ಪರಿಮಳ ರಾವ್ ಜಿ ಆರ್‍
Latest posts by ಪರಿಮಳ ರಾವ್ ಜಿ ಆರ್‍ (see all)