ಈ ನಾಯಕರು
ಕದ್ದಹಣ ಲಿಟ್ಮಸ್ ನಿಂದ
ಬಿಳಿಯಾಗಿ ಬದಲಿಸಿ
ಕಾನೂನುಗಳ ಲೋಹಗಳನ್ನು
ಕರಗಿಸಿ ಹಾಕುವ
ಗಾಢಾಮ್ಲಗಳು
*****

Latest posts by ವೃಷಭೇಂದ್ರಾಚಾರ್‍ ಅರ್ಕಸಾಲಿ (see all)