ಹಬ್ಬ ಬರುತ್ತಿದೆ
ಹಣದ ಗಂಟು ಕರಗಿಸಲು,
ಹುಬ್ಬು ಗಂಟು ಇಕ್ಕಿಸಲು!
*****

ಪಟ್ಟಾಭಿ ಎ ಕೆ
Latest posts by ಪಟ್ಟಾಭಿ ಎ ಕೆ (see all)