ಒಂದು ಹೂವು ಇನ್ನೊಂದು ಹೂವಿನಾಳಗಲಗಳ ಕಂಡೀತೇ?
ಅದರಂದ ಮಕರಂದಗಳ ಸವಿದೀತೆ?
ಒಂದರ ಮಹತಿ ನಿಯತಿಗಳನರಿತೀತೆ?
ಅದರಾಗುಹೋಗುಗಳನಳೆದೀತೇ?

ಹಾಗೆ ಮಾಡಲು
ಬೆಳಗನೊಳಗೊಂಡ ಅರುಣೋದಯದಂತೆ,
ಮರವ ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತ ಕುಳಿತ ಬೀಜದಂತೆ,
ಕೂಸು ಹೀಚಾಗಬೇಕೆನಿಸುತ್ತದೆ

ಇಲ್ಲವೇ ಹಗಲುಗನಸು ಕಂಡುಂಡು
ಕೆಂಡವಾಗಿಳಿಬಿದ್ದ ಸಂಜೆಯಂತೆ
ಮಣ್ಣಿನೊಡನಾಟದಲ್ಲಿ ಕಾಲಕಳೆವ
ಒಣ ಮರದಂತೆ
ಕಾಯಿಗಾಗಿ ಕಾಯವಳಿದು
ಬಣ್ಣವಡಗಿ ಬಾಡಿ ಬಿದ್ದೆಸಳುಗಳಾಗಿರಬೇಕೆನಿಸುತ್ತದೆ

ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ತತ್ವ-ಅನಂತ-ಜೀವಾಂತ-ವೇದಾಂತ
ಎಂದುಬಿಟ್ಟು ಪುಸ್ತಕ ಮುಚ್ಚಲಾದೀತೆ?
(೧-೧-೭೮)
*****

Latest posts by ವೃಷಭೇಂದ್ರಾಚಾರ್‍ ಅರ್ಕಸಾಲಿ (see all)