ದಡ್ಡಿಯೆಂದು, ವಿಲಕ್ಷಣ ಸುಂದರಿಯೆಂದು ಅವಳನ್ನು
ಅಗ್ಗವಾಗಿ ಸವಿಯಲು ಯತ್ನಿಸದಿರಿ.

ಅವಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ನನ್ನ ಕಳಂಕರಹಿತ ಮನಸ್ಸು,
ಸೋಲಿಲ್ಲದ ಮುಖವಿದೆ;
ಮತ್ತು ಕೊಲೆಗೈಯ್ಯಬಹುದಾದ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳಿರುವ
ನನ್ನ ಈಗಿನ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಬುದ್ಧಿಯೂ ಇರುತ್ತದೆ.
*****

Latest posts by ಮಂಜುನಾಥ ವಿ ಎಂ (see all)