ಮೊದಲ ಮಾತನು ನುಡಿದವ ತಾ
ಜಗಕೆ ಮೊದಲ ಕಬ್ಬಿಗ
ಇಂಪು ಸ್ವರದಲಿ ಬೆಲ್ವಸದವ ತಾ
ವಿಶ್ವ ವೈಣಿಕ ಕಾಯಕ

ಮಾತ-ಮಾತಲಿ ಕಟ್ಟಿದ ಮಾಲೆಯು
ಬಾನು-ಬುವಿಯ ಲೀಲೆಗೆ
ಶೃತಿ-ಲಯ-ಸ್ವರದ ರಾಗ ಗೀತೆಯು
ಅನುರಾಗ ಬೆರೆತಾ ಬಾಳಿಗೆ

ಹಲವು ಭಾಷೆಗಳೊಲವ ದನಿಯಲಿ
ಭಾವ ಸರಣಿಯ ಬಂಧನ
ಜೀವದೊಡಲಿನಾ ಕರುಳ ಕರೆಯಲಿ
ಯುಗಕೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಚಂದನ ||

*****

ಗಿರಿಜಾಪತಿ ಎಂ ಎನ್
Latest posts by ಗಿರಿಜಾಪತಿ ಎಂ ಎನ್ (see all)