(ಬೀದಿ ನಾಟಕದ ಹಾಡು)

ಜಡುಗುಡ್ಡಿ ಜಡ್ಡಿ ನಕ್ಕ
ನನ್ನ ನೋಡಿ ಚಂದ್ರ ನಕ್ಕ ||

“ಯಾಕಪ್ಪೋ” ಅಂದ್ರೆ
ಅಂದ “ಆದೆಲ್ಲೊ ಮೆಂಬ್ರು” ||

ಜಡುಗುಡ್ಡಿ ಜಡ್ಡಿ ನಕ್ಕ
ನನ್ನ ನೋಡಿ ಸೂರ್ಯ ನಕ್ಕ ||

“ಯಾಕಪ್ಪೊ” ಅಂದ್ರೆ
ಅಂದ “ಆದೆಲ್ಲೊ ಮೆಂಬ್ರು” ||

*****