ಮುತ್ತು
ಮಿತಿಮೀರಿ ಕೊಟ್ಟಷ್ಟೂ
ತರುತ್ತದೆ ಕುತ್ತು!
*****

ಪಟ್ಟಾಭಿ ಎ ಕೆ
Latest posts by ಪಟ್ಟಾಭಿ ಎ ಕೆ (see all)