ಆದರವಿಲ್ಲದ ಮನೆಯ
ಹೋಳಿಗೆ ತುಪ್ಪ
ನುಂಗಲಾರದ, ಉಗಿಯಲಾರದ
ಬಿಸಿ ತುಪ್ಪ
*****

ಶ್ರೀವಿಜಯ ಹಾಸನ
Latest posts by ಶ್ರೀವಿಜಯ ಹಾಸನ (see all)