ಮೇಷ್ಟ್ರು: “ಸಸ್ತನಿ ಪ್ರಾಣಿ ಗೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡು?”
ಶೀಲಾ: “ಬಾವುಲಿ”
ಮೇಷ್ಟ್ರು: “ತಿಮ್ಮ ನೀನು ಮತ್ತೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡು?”
ತಿಮ್ಮ: “ಮತ್ತೊಂದು ಬಾವುಲಿ”
*****

ತೈರೊಳ್ಳಿ ಮಂಜುನಾಥ ಉಡುಪ
Latest posts by ತೈರೊಳ್ಳಿ ಮಂಜುನಾಥ ಉಡುಪ (see all)