ದುರಂಧರಾ ಇದು ರಣದ ಐಸುರ || ಪ ||

ಘನಸಮರ ನಡೆದಿತು
ಚಿನುಮಯ ಶರಣರಿಗಿಂದು
ಭಟರ ಹಾರಗಳು ಭಟರ ವೈರಿಗಳು
ಹಟದಿಂದ ಹೊಡೆದ ಸಂಕಟ ಜಯಿಸುವಂಥ || ೧ ||

ಧರಿಭಾರವನು ಧರಿಗಿಳಿಸಿದ ತಾನು
ಗಿರಿಯ ಮೇದಿನಿಯಿಂದ ಅರಸರಿಗಿದು ಬಲಾ
ಮೇದಿನಿಗಧಿಕ ಆದಿ ಶಿಶುನಾಳಧೀನ
ಪಾದದರುಶನವ ಮಾಡಿದ ಬಲಾ || ೨ ||
*****