ಸಮರಸವೇ ಜೀವನ
ಇದೊಬ್ಬ ಅಂದಿನ ಕವಿಯ ಮಾತು
ಸೋಮರಸವೇ ಜೀವನ
ಇದು ಇಂದಿನ ಕವಿಗಳ ಮಾತು ಕೃತಿ.
*****

Latest posts by ಲತಾ ಗುತ್ತಿ (see all)