ಸಮರಸವೇ ಜೀವನ
ಇದೊಬ್ಬ ಅಂದಿನ ಕವಿಯ ಮಾತು
ಸೋಮರಸವೇ ಜೀವನ
ಇದು ಇಂದಿನ ಕವಿಗಳ ಮಾತು ಕೃತಿ.
*****

ಲತಾ ಗುತ್ತಿ
Latest posts by ಲತಾ ಗುತ್ತಿ (see all)