ರೊಟ್ಟಿ ಹಸಿವೆಗೆ ನೀಡುವ
ಪ್ರೀತಿಯ ಸಾತತ್ಯತೆಗೆ
ಆಧಾರವಲ್ಲ ಅರ್ಹತೆ.
ಪಡೆವ ತಾಕತ್ತಿಗಿಂತ
ಕೊಡುವ ಔದಾರ್ಯ
ದೊಡ್ಡದೆಂಬ ನಂಬಿಕೆ.