ಒಂದು ಪರಿಪೂರ್ಣ
ರೊಟ್ಟಿಗಾಗಿ
ಎಷ್ಟೊಂದು ಹಸಿವಿನ
ಘಳಿಗೆಗಳು ಸಾಯಬೇಕು.
ಶುಭ್ರ ಬೆಳಗಿಗಾಗಿ ನಾವೂ
ಹಟ ಹಿಡಿದು ಕಾಯಬೇಕು.