ಬದುಕಿದ್ದವರ
ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕಷ್ಟ
ಸತ್ತವರ ಆಸ್ತಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಷ್ಟ!
*****