ಬದುಕಿದ್ದವರ
ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕಷ್ಟ
ಸತ್ತವರ ಆಸ್ತಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಷ್ಟ!
*****

ಪರಿಮಳ ರಾವ್ ಜಿ ಆರ್‍
Latest posts by ಪರಿಮಳ ರಾವ್ ಜಿ ಆರ್‍ (see all)