ಮನಸೂ ಸಾರದ ಕನಸೂ ಹಾಯದ
ಘನತೆಯ ಗೌರೀಶಂಕರವೇ,
ಮಾನವಜೀವನ ಮೇರುವಿನೆತ್ತರ
ನಿಲಿಸಿದ ಅಹಿಂಸೆಯಂಕುರವೇ!

ಸತ್ಯಕಾಗಿ ವಿಷ ಕುಡಿದ ವಿವೇಕವೆ
ಸತಿಸುತರನು ಮಾರಿದ ಛಲವೇ,
ಜ್ಞಾನವರಸಿ ವನ ಸಾರಿದ ಬೋಧಿಯೆ
ಶಿಲುಬೆಯೇರಿ ಹರಸಿದ ಕರವೇ!

ರಾಜಕಾರಣದ ಮರಳುಗಾಡಿನಲು
ಧರ್ಮಜಲವ ಹರಿಸಿದ ಶುಭವೇ,
ಯುದ್ಧಜ್ವಾಲೆಯಲಿ ಬಿದ್ದ ಮಾನವನ
ತೋಯಿಸಿ ಹರಿದ ಮೋಹನ ಸುಧೆಯೇ !
*****

Latest posts by ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಭಟ್ಟ ಎನ್ ಎಸ್ (see all)