ಯೌವ್ವನದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ
ಇರಬೇಕು ಹೆಣ್ಣಿಗೆ
ಲಕ್ಷ್ಮಣರೇಖೆ
ದಾಟಿದರೆ ರಾವಣನಂತವರ
ಪಾಲಾಗುವಿರಿ ಜೋಕೆ!
*****