ಯೌವ್ವನದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ
ಇರಬೇಕು ಹೆಣ್ಣಿಗೆ
ಲಕ್ಷ್ಮಣರೇಖೆ
ದಾಟಿದರೆ ರಾವಣನಂತವರ
ಪಾಲಾಗುವಿರಿ ಜೋಕೆ!
*****

ಶ್ರೀವಿಜಯ ಹಾಸನ
Latest posts by ಶ್ರೀವಿಜಯ ಹಾಸನ (see all)