ಅಡಿಗೆ ಮನೇಲಿ ನೂರಾರ್ ಡಬ್ಬ
ಸಾಲಾಗ್ ಕೂತಿದ್ದಾವೆ
ನಾನು ಅಮ್ಮ ಹಂಚ್ಕೋತೀವಿ
ಎಲ್ಲಾ ಡಬ್ಬನೂವೆ.

ನಾಕೇ ಡಬ್ಬ ಸಾಕು ನಂಗೆ
ಉಳಿದದ್ ಅಮ್ಮಂಗೇನೆ,
ಪಾಪ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ
ಟೈಮಿಗ್ ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂನೆ!

ಅಲ್ದೆ ಅಮ್ಮ ದೊಡ್ಡೋಳಲ್ವ?
ದೊಡ್ಡೋರ್‍ಗೇನೆ ಜಾಸ್ತಿ
ಹಾಗೇ ಅಮ್ಮ ಒಳ್ಳೇವ್ಳಲ್ವ?
ಅವರ್ಗೇ ಅಂತೆ ಆಸ್ತಿ.

ನಾನ್ ಚಿಕ್ಕೋನು ಸಾಕು ನಂಗೆ
ನಾಕೇ ಡಬ್ಬ ಒಟ್ಟು
ಚಕ್ಲಿ ಉಂಡೆ ಕೋಡ್‍ಬಳೇದು
ನಾಕ್‍ನೇದು ನಿಪ್ಪಟ್ಟು!
*****

ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಭಟ್ಟ ಎನ್ ಎಸ್
Latest posts by ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಭಟ್ಟ ಎನ್ ಎಸ್ (see all)